Rekrutacja

środa, 02 luty 2022 08:53

Rekrutacja 2022/2023

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2022/2023

1. Na podstawie Zarządzenia nr 17/2022 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 stycznia 2022 r., Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według następującego harmonogramu:

1) w terminie od 31.01.2022r. do 07.02.2022r. rodzice dzieci przyjętych do
Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.
2) w terminie od 14.02.2022r. do 11.03.2022r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
3) Do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
4) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej
wymienione kryteria:

 

LP Kryterum Wartość kryterium  w punktach
1 Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:
- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica
-  w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców   

5

10

2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola 5
3 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 5
4 Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową 1
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania    25

 5) w terminie 14.03.2022r. - 18.03.2022r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, która:
-ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 23.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-ustala i w dniu 30.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
2. Procedury odwoławcze:
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o
odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku


2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.


3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


4) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola
nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Termin postępowania uzupełniającego – 09.05.2022r. – 18.05.2022r.

4. W terminie od 13 czerwca 2022r. do 24 czerwca 2022r. przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie 2022-2023

Oferta Edukacyjna Rekrutacja 2022-2023

Oświadczenia

Harmonogram