Rekrutacja

środa, 20 styczeń 2021 08:53

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2021/2022

1. Na podstawie Zarządzenia  nr 10/2021 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 13 stycznia 2021 r., Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 według następującego harmonogramu:
1)    w terminie od 01.02.2021r. do 05.02.2021r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.
2)    w terminie od 15.02.2021r. do 12.03.2021r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
3)    Do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.
     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na
     pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie  
     następujące kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata
b)    niepełnosprawność kandydata
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
4)    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 

LP Kryterum Wartość kryterium  w punktach
1 Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:
- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica
-  w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców   

5

10

2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola 5
3 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 5
4 Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową 1
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania    25

 

5)    w terminie 15.03.2021r. - 19.03.2021r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, która:
•    ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 24.03.2021r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
•    ustala i w dniu 31.03.2021r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:
1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku
2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
3)    rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4)    Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.
3.    Termin postępowania uzupełniającego –  10.05.2021r. – 19.05.2021r.
4.    W terminie od 14 czerwca 2021r. do 25 czerwca 2021r. przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.
5.    W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.
        

Rekrutacja dzieci uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr 1
im. Jana Brzechwy w Radomsku
w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku informuje, że kontynuację wychowania przedszkolnego wychowanków do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 prowadzi się

w terminie od 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r. Rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu  nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

Uwaga!
Dzieci 6-letnich nie obejmuje opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (tzw. czesne).   

Wniosek o przyjęcie- pobierz

Oświadczenie - pobierz