Rekrutacja

środa, 30 styczeń 2019 11:48

Harmonogram rekrutacji 2019/20 - informacja dla Rodziców

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020

1. Na podstawie Zarządzenia  nr 10/2019 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 17 stycznia 2019 r., Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 według następującego harmonogramu:

1)    w terminie od 04.02.2019r. do 08.02.2019r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

2)    w terminie od 18.02.2018r. do 15.03.2018r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3)    Do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.
     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata
b)    niepełnosprawność kandydata
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4)    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 L.p.  Kryterium Wartość kryterium w punktach
 1

Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:

- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica

- w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców

 

5

10

 2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola  5
 3  Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki  5
 4  Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową  1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania    25

5)    w terminie 18.03.2019r. - 22.03.2019r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, która:

•    ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 26.03.2019r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
•    ustala i w dniu 02.04.2019r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:

1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)    rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)    Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.

3.    Termin postępowania uzupełniającego –  13.05.2019r. – 22.05.2019r.

4.    W terminie od 11 czerwca 2019r. do 19 czerwca 2019r. przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.

5.    W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Potrzebne dokumenty:

Pobierz: Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2018/2019 - wersja doc

Pobierz: Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2018/2019 - wersja pdf

Pobierz: Wszystkie potrzebne oświadczenia - wersja doc

Pobierz: Wszystkie potrzebne oświadczenia - wersja pdf

Pobierz: Oferta edukacyjna - rekrutacja 2018 - wersja doc

Pobierz: Oferta edukacyjna - rekrutacja 2018 - wersja pdf

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka do PP1 Radomsko - wersja doc

Pobierz: Wniosek o przyjęcie dziecka do PP1 Radomsko - wersja pdf

Więcej w tej kategorii: Harmonogram rekrutacji 2020/21 »