Rekrutacja

środa, 30 styczeń 2019 11:48

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpocznie się 18.02.2019r. i będzie trwać do 15.03.2019r.

Dni otwarte dla dzieci, które zamierzają rozpocząć edukację przedszkolną odbywają się w czasie trwania rekrutacji w godzinach 9.00-15.00. Natomiast spotkania adaptacyjno-informacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywać się będą w czerwcu i sierpniu, o czym rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zostaną powiadomieni.

Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00 i zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Funkcjonuje sześć oddziałów przeznaczonych dla dzieci 3,4,5,6 – letnich.

Przedszkole realizuje pięciogodzinną podstawę programową w godzinach  7°° - 12°°

Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności:

    zajęcia umuzykalniające,
    zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
    terapię logopedyczną,
    zajęcia w pracowni komputerowej,
    koncerty muzyczne,  
    spektakle teatralne organizowane na terenie przedszkola oraz poza nim.

    Ponadto organizujemy:

    wycieczki krajoznawcze dla dzieci (autokarowe),
    dni otwarte i zajęcia adaptacyjne w przedszkolu,
    zajęcia otwarte dla rodziców,
    uroczystości o charakterze rodzinnym,
    warsztaty edukacyjne, teatralne dla dzieci i ich rodziców,
    spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami,
    festyny, happeningi, wycieczki dla dzieci i rodziców, imprezy plenerowe i inne przedsięwzięcia o charakterze otwartym. 

Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dziecka i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w klasie I.

Wychowankowie naszego przedszkola biorą udział w konkursach i festiwalach (recytatorskich, plastycznych, ekologicznych, muzycznych) zajmując czołowe miejsca na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym i miejskim. Przedszkole sześciokrotnie wygrało konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” (rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019) i pozyskało kwotę ok. 143 000,00 zł na realizację zadań   z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Przedszkole jest bogato wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw i zajęć, nowoczesne pomoce dydaktyczne, ciekawe kąciki tematyczne.

Pomieszczenia przedszkola jak i budynek są systematycznie modernizowane i remontowane.

Przedszkole posiada aktualną opinię techniczno-budowlaną dotyczącą stanu technicznego budynku stwierdzającą, iż obiekt jest przydatny do użytkowania zgodnie z jego funkcją.

Ogród przedszkolny dostosowany jest do możliwości i potrzeb ruchowych dzieci w wieku 3-5 lat i wyposażony jest w funkcjonalny sprzęt terenowy.

Na 01 września 2019r. odpłatność za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1,00 zł za każdą godzinę korzystania ze świadczeń. Nie dotyczy to dzieci 6-letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 5,00 zł. Dwa posiłki stanowią 80% kwoty podstawowej tj. 4,00 zł natomiast opłata za jeden posiłek wynosi 50% podstawy dziennej stawki żywieniowej tj. 2,50 zł.