Rekrutacja

wtorek, 07 luty 2023 14:22

Rekrutacja 2023/2024

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku w roku szkolnym 2023/2024

 1. Na podstawie Zarządzenia  nr 17/2023 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 stycznia 2023 r., P.O. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy
w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 według następującego harmonogramu:
1)    w terminie od 30.01.2023r. do 06.02.2023r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.
2)    w terminie od 13.02.2023r. do 10.03.2023r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
3)    Do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata
b)    niepełnosprawność kandydata
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.
4)    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium                     w punktach

1

Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:

-        w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica

-        w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców

5

10

2

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola

5

3

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

5

4

Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

25

 

5)    w terminie 13.03.2023r. - 17.03.2023r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, która:
•    ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 22.03.2023r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
•    ustala i w dniu 29.03.2023r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:
1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku
2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
3)    rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4)    Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.
3.    Termin postępowania uzupełniającego –  08.05.2023r. – 17.05.2023r.
4.    W terminie od 12 czerwca 2023r. do 23 czerwca 2023r. przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.
5.    W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie 2023-2024

Oferta Edukacyjna Rekrutacja 2023-2024

Oświadczenia

Harmonogram

 

Więcej w tej kategorii: « Oferta Edukacyjna 2021/2022