wtorek, 02 luty 2021 14:58

XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki dla Przedszkolaka p.t. „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”
(w formie on-line)

    W zamierzeniu organizatora przedsięwzięcie festiwalowe ma na celu szeroką prezentację umiejętności wokalnych i inspiracji twórczych dzieci oraz ich wspomaganie w rozwoju uzdolnień i talentów. Poprzez interpretacje piosenek zachęcamy dzieci do aktywności muzycznej, różnych form dziecięcej ekspresji, a także do rozwijania zainteresowań literaturą dziecięcą.
Festiwal Piosenki dla Przedszkolaka jest imprezą otwartą.

Regulamin konkursu:
─    wiek od 3 do 6 lat;
─    w festiwalu mogą uczestniczyć tylko wykonawcy indywidualni;
─    każdy solista wykonuje jeden utwór do tekstu znanego poety literatury dziecięcej;
─    wypełniona karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (Załącznik nr 1);
─    placówka może zgłosić nie więcej niż 2 solistów.
Solistów oceniać będzie jury powołane przez organizatora Festiwalu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (załącznik )- KLKNIJ

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (załącznik )- KLKNIJ

Ocenie podlegać będzie:
─    dobór repertuaru (piosenka przedszkolna dostosowana do możliwości wokalnych uczestnika)
─    walory wokalne;
─    interpretacja utworu;
─    aranżacja;
─    ogólny efekt sceniczny

Opiekunowie solistów winni dostarczyć do organizatora tj. do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, ul. Miła 13 do dnia 19 marca 2021 (piątek) film na płycie CD lub innym nośniku np. pendrive (do zwrotu) wraz z kartą zgłoszenia, z piosenką o zaproponowanej tematyce.

Dnia 1 kwietnia 2021 r. (czwartek) na stronie internetowej przedszkola zostanie opublikowana lista wykonawców wyróżnionych i nagrodzonych.

myszka


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy z siedzibą ul. Miła 13, 97-500 Radomsko, tel. 44 685 44 28 adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola;
2)    z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 786 816 337;
3)    dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
-    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
      w celu wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w XXV Jubileuszowym Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka
      p.t. „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”
4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.
-    Jury powołane przez organizatora Festiwalu.
5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6)    ma Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
-   na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nie obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w festiwalu.

 

 

Więcej w tej kategorii: « Wskazówki dla Rodziców