wtorek, 25 sierpień 2020 15:10

Wskazówki dla Rodziców

Wskazówki dla rodziców opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego

 • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m
 •  Przed wejściem do budynku należy dokonać obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe
 •  Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Rodzice w okresie adaptacyjnym przekazują dziecko nauczycielowi w drzwiach sali zajęć, jednak jeśli sytuacja tego wymaga pozostają z nim na krótko w sali zajęć ( w sali przebywa tylko jeden rodzic) z zachowaniem
  wszelkich zasad ostrożności
 • W okresie adaptacyjnym dziecko do/z przedszkola może przyprowadzać jeden rodzic/opiekun zachowując bezwzględnie dystans społeczny
 • Podczas odbioru dziecka z przedszkola w okresie adaptacyjnym w szatni danego oddziału mogą przebywać maksymalnie dwie osoby zachowując dystans społeczny
 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe bez objawów chorobowych
 • Do przedszkola są przyprowadzane/odbierane dzieci przez osoby zdrowe
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów lub zabawe
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przechodzenia rodziców przez hol łączący dwie części budynku (nie dotyczy rodziców którzy mają dzieci w salach znajdujących się w dwóch częściach budynku).
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren posesji przedszkola
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez dzieci w obecności
  rodziców z urządzeń ogrodu przedszkolnego   

Obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe

Więcej w tej kategorii: « Informacja