Aktualności archiwalne rok szkolny 2018-2019

piątek, 05 lipiec 2019 11:49

Promujemy zdrowie

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku PRZEDSZKOLEM  PROMUJĄCYM  ZDROWIE.

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę.

NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH

Aspekty Promocji Zdrowia:

➢    Koncentracja na zdrowiu jako dobrostanie i jego umacnianiu/ doskonaleniu.
Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.

➢    Całościowe (holistyczne) podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy, seksualny) i zależy od wielu czynników w środowisku fizycznym, społecznym
i ekonomicznym. Na wiele tych czynników ludzie mogą mieć wpływ.

➢    Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych. Dotyczy jednostek, grup i społeczności. Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary:
-   działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia,
-   działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.

➢    Uświadamianie ludziom, że sami ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i ludzi w swoim otoczeniu.

➢    Uświadomienie zarządzającym na różnych poziomach, że zdrowie powinno wejść do każdego systemu społecznego – ich zadaniem jest tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory” będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami.    

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
➢    zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
➢    podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi  oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu
Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

przedszkole promujące zdrowie

Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

➢    poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie
➢    uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci
➢    działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia
➢    planowanie działań i ich ewaluacja
➢    dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola
➢    współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu

Standardy przedszkola promującego zdrowie
Standard 1
    Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników              i rodziców dzieci.
Standard 2

    Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Standard 3

    Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Standard 4

    Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.
    Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku jest placówką, w której dużą uwagę zwraca się na kształtowanie zasad bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków.

Poprzez podejmowanie działań w zakresie szeroko rozumianego zdrowia oraz dzięki współpracy z rodzicami Przedszkole nr 1 otrzymało certyfikaty:

➢    16 kwietnia 2012r. Przedszkole uzyskało Akces Przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w zakresie wdrażania i upowszechniania idei Szkół Promujących Zdrowie

➢    24 listopada 2016r. Przedszkole otrzymało certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

➢    W ramach projektu „Zachowaj równowagę” Przedszkole otrzymało certyfikat „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” za prowadzenie                      i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną

➢    Nadanie tytułu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Przedszkole w Ruchu”

➢    Certyfikat „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”

➢    Certyfikat „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

➢    Certyfikat  "WyRaźni na drodze"

Wspólnie z dziećmi i rodzicami Przedszkole nr 1 bierze udział w realizacji ogólnopolskich programów i projektów:

➢    "Łódzka Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie" – uczymy się bycia zdrowym, bezpiecznym i znającym swoją wartość przedszkolakiem

➢    "Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej" – wzbogacanie wiedzy n/t tego co pomaga, a co szkodzi naszemu zdrowiu

➢    "Dzieciństwo bez próchnicy" – projekt w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów
 i wychowawców    

➢    "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"–  XXII Akcja p/h"Zdrowa rodzina- szczęśliwa rodzina"- nabywanie świadomości i codzienna dbałość o szeroko rozumiane pojęcie zdrowia                          

➢     "Kubusiowi Przyjaciele Natury" – rozbudzanie w dzieciach świadomości bycia częścią przyrody, odpowiedzialności ekologicznej i konsekwencji płynących z jej zanieczyszczania

➢    "WyRaźni na drodze" - II edycja akcji edukacyjnej- promowanie bezpieczeństwa i widoczności na drodze wśród dzieci, nauka prawidłowych zachowań i zasad poruszania się w ruchu drogowym

➢    "Akademia Aguafresh"- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

➢     "Czyste powietrze wokół nas" – program realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomsku, kształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach,                      gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi

➢    Program "Razem z Leśnym Skrzatem poznajemy las i jego mieszkańców oraz inne środowiska przyrodnicze" w ramach I Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW                  w Łodzi

➢    Program "I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate" w ramach II Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi

➢    Program "Bliskie spotkania ze wsią" w ramach III Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi

➢    Program "Ekopodróże małe i duże – poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego" w ramach IV Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi

➢    Program "Pokonamy smoga – chcemy oddychać czystym powietrzem" w ramach V Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi

➢    Program "Ekoprzedszkolak  poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje" w ramach VI Edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi

➢    Coroczne włączanie się do akcji charytatywnych "Góra Grosza", "Góra Złota", "Podziel się zabawką"- uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi

➢    Program ochrony kasztanowców p/h "Pomóżmy kasztanowcom" realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Radomsko – świadoma dbałość o najbliższe środowisko, w którym żyjemy

➢    Działalność "Klubu Wiewiórka" – podejmowanie działań realizowanych we współpracy z Radomszczańskim Oddziałem Rejonowym PCK